Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Kategóriák
TOP termékek
Facebook
Kattints a "Tetszik" gombra ha szeretnéd elsők között látni a legfrissebb ajánlatainkat.
Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a smart54.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Video-Phone Kft.

Székhely: 6100. Kiskunfélegyháza Szegedi út 48.

Adószám: 11022231-2-03

Cégjegyzék szám: Cg. 03-09101555, Kibocsájtó cégbíróság: bejegyezte a Bács-Kiskun Megyei Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus elérhetőség: info@smart54.hu

Telefonos elérhetőség: +3676459275 

Nyilvántartásba vevő hatóság:

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: UNAS Online Kft.

H-9400 Sopron, Kőszegi út 14., unas@unas.hu

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

Videophone, mint Szolgáltató közvetítő tevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza és továbbítja a partner üzleteknek, vagy azt mint kereskedő maga teljesíti.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A smart54.hu műszaki webáruházban lehetőség nyílik szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választékából kényelmesen és kedvező áron vásárolni elektronikusan leadott megrendelés útján.

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

3. Általános információk

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Információs weboldalunkon termékkategóriák szerint böngészhet . A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített e-mail címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

4. Regisztráció

Regisztráció nem szükséges az oldal használatához. Regisztrálásnál megadhatja  a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. 

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

5. Jótállás

A Kormány 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII.
törvény 66. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. § (1) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.”
(2) Az R. 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási
határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
(4) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve
azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.”
2. § (1) Az R. 3. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A jótállási jegyen fel kell tüntetni:)
„g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus
dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.”
(2) Az R. 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vállalkozás az e rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó
részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma
megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való
átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási
jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím
formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási
idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy
elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.
(6) Vita esetén az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítését a vállalkozás köteles bizonyítani.”
3. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállásból eredő jogok – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek
nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.”
3554 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 140. szám
4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén,
fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.”
(2) Az R. 5. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő
javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő
rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási
cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének
megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy
nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(6) Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő
kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár
arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással
kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére
nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését
igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán –
feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(7) Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik
napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket
a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk
cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének
megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy
nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül
a fogyasztó részére visszatéríteni.
(8) Az (5)–(7) bekezdés előírásai az 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási cikkek közül az elektromos
kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra,
lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem
vonatkoznak.”
5. § Az R. 7/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2–7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről
szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.”
6. § Az R. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
7. § Az R. 3. § (3) bekezdés f) pontjában a „megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testület” szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület”
szöveg lép.
2. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása
8. § Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
3. § (2) bekezdés d) pontjában és a 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák
mellett működő békéltető testület” szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által
működtetett békéltető testület” szöveg lép.
3. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–6. §, valamint az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

 

6. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

VITARENDEZÉS A FOGYASZTÓ ÉS VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI HATÁRON ÁTNYÚLÓ, ONLINE ÜGYEKBEN.

http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/269-Online-vitarendezes

http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas.html

A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: termék) megnevezését, vételárát,

c) a vásárlás időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

A fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való forduláhat ha a panaszkezeléssel nem ért egyet. A békéltető testületek listája elérhető a Békéltető Testületek honlapján a megadott linkre való kattintással. A vállalkozás köteles a békéltetői eljárásban közre működni.

7. Értékesítés külföldre

Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során a Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat.

A vállakozás a termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is, küldföldi címre nem vállal szállítást.

A  Vásárló kérheti, hogy a termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre.  Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

8. Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben a alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges. 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban. .

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el. További információkért látogasson el a http://www.smart54.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy oldalra.

9. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Elállási nyilatkozat

Kereskedő neve:
Kereskedő címe:
Kereskedő e-mail címe:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbiakban megjelölt termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
[termékek felsorolása]

Megrendelés időpontja:
Megrendelés száma:

A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó e-mail címe:

Kelt:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 A Video phone Kft. (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 48., cg.:03-09101555 , adószám: 11022231-02-03; a továbbiakban: „Videophone”, „mi” és ezek nyelvtani formái) adatkezelőként tisztában van azzal, hogy milyen fontossággal bír ügyfelei számára az adatvédelem. Ezért arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk ügyfeleink személyes adatait az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

Az alábbiakban összefoglaljuk Adatkezelési tájékoztatónk legfontosabb elemeit. Kérjük, hogy az adatai feldolgozásának módjával kapcsolatos részletes információkért olvasson tovább.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Videophone bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai a Videophone honlapján (http://www.smart54.hu) kerülnek közzétételre.

Fontos továbbá gyakran ellenőrizni, hogy nem frissült-e az Adatvédelmi tájékoztatónk. Az Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti webcímen. A „hatálybalépés napja” (az oldal tetején) alapján pedig könnyen megállapítható, hogy mikor frissültek legutóbb az adatvédelmi irányelveink.

1. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

 Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

Érintett által igénybe vett szolgáltatás

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével (e-mail, push üzenet)

email cím

 

név

 

 

Érintett azonosítása

 

Kommunikáció biztosítása

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

Smart54 felhasználói fiók és regisztráció

e-mail cím

 

név

 

számlázási cím

 

szállítási cím

 

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

Szerződésből származó díjak számlázása

 

Igény- és jogérvényesítés

 

Érinett azonosítása

 

Kommunikáció biztosítása

Szerződés teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése - számlakibocsátás

 

Jogos érdek

név - szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Smart54 fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

 

e-mail cím - Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a smart54 fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig, valamint jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

számlázási cím - szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Smart54 fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

 

szállítási cím - szerződés teljesítéséhez: a Smart54 fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig, valamint jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

telefonszám

 

jelszó

 

Facebook fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a Smart54 fiók e-mail címtől)

 

Facebook fiókhoz tartozó név (ha eltér a Smart54 fiók névtől)

 

Google fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a Smart54 fiók e-mail címtől)

 

Google fiókhoz tartozó név (ha eltér a Smart54 fiók névtől)

Érintett azonosítása

 

Kommunikáció biztosítása

Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Smart54 fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Smart54 webáruház használata

a lebonyolított tranzakció azonosítója

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

Szerződésből származó díjak számlázása

 

Igény- és jogérvényesítés

Szerződés teljesítése

 

Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Smart54 fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

a lebonyolított tranzakció összege

 

lebonyolított tranzakció tárgya (megvásárolt termék, szolgáltatás)

 

számlázási név és cím (ha eltér a regisztráció során megadottól)

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

Szerződésből származó díjak számlázása

 

Igény- és jogérvényesítés

Szerződés teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Smart54 fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

szállítási cím (ha eltér a regisztráció során megadottól)

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

Igény- és jogérvényesítés

Szerződés teljesítése

 

Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Smart54 fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Ügyfélszolgálat megkeresése, reklamáció

név

 

e-mail cím

Felhasználó azonosítása

 

Felhasználóval való kommunikáció a megkeresés során

 

Szerződés teljesítése

 

Megkeresés megválaszolása, érdemi intézése

 

Igény- és jogérvényesítés

Jogos érdek

Reklamáció esetében az általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

 

Egyéb célú megkeresés esetén: a megkereséstől számított 6 hónapig vagy a Smart54 fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

megkeresés, reklamáció tárgya

Megkeresés megválaszolása, érdemi intézése

 

Igény- és jogérvényesítés

Jogos érdek

Reklamáció esetében az általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

 

Egyéb célú megkeresés esetén: a megkereséstől számított 6 hónapig vagy a Smart54 fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Rendszerüzenet e-mailben vagy push üzenetben

név

 

e-mail cím

 

push üzenet esetén: Smart54 fiók

Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig.

Nyereményjáték, promóciós játék

név

 

e-mail cím

Promócióban, nyereményjátékban történő részvétel

 

Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről

 

Felhasználó azonosítása

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

Szavatossági, jótállási igények

név/számlázási név

 

cím/számlázási cím

 

e-mail cím

 

telefonszám

 

vásárolt áru, szolgáltatás

 

bankszámlaszám

 

a lebonyolított tranzakció azonosítója

 

Jogosult azonosítása

 

Kommunikáció

 

Szerződés módosítása, teljesítése

 

Igény- és jogérvényesítés

Szerződés teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése - számlakibocsátás

 

Jogos érdek

Az általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz az igény teljesítésétől, illetve elbírálásától számított 5 évig.

Karrier adatbázis

név

 

e-mail cím

 

felhasználó által az önéletrajzban és a motivációs levélben megadott egyéb adatok

Jelentkező azonosítása

 

Kommunikáció

 

Kiválasztási eljárásban történő részvétel

 

Kiválasztás esetén - Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Hozzájárulás

 

Kiválasztás esetén - Szerződés teljesítése

Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az önéletrajz elektronikusan a rendszerbe történő feltöltéstől, megküldésétől számított 1 évig.

 

 

A Smart54 a Smart54 regisztrációval rendelkező Felhasználóknak időről időre rendszer-üzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely a Smart54 honlap működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, a Smart54 honlap funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, a Smart54 honlapon elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával,  a Felhasználók Smart54 webáruház weboldal kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybe vett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is.

2. Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan, miért profilozzuk az adataidat, és ez milyen hatással lehet Rád?

Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Rólad automatikusan?

A Smart54 honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyénesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A cookie-k számos hasznos célra használhatók.

 • Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Smart54 segítése a jogsértő magatartások észlelésében.

 • Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Smart54-nek, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a honlapon, könnyebbé téve azokat.

 • Hirdetés: a Smart54 cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Smart54 üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Smart54 megjelenítette-e a honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Smart54-nek arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Smart54 olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.

 • Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Smart54-nek annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Smart54, amelyek értékelik, javítják, kutatják a honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A sütik alkalmazásával összefüggésben irányadónak tekintjük az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport – amely az adatvédelemmel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv, amelynek az uniós joggal kapcsolatos véleménye alapjául szolgál valamennyi tagállam nemzeti jogszabályainak értelmezéséhez - a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleményében (a továbbiakban: 2012/4. számú vélemény, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp194_hu.pdf) foglaltakat.

A 2012/4. számú véleményben szereplő csoportosítás alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani a Felhasználó részére.

 A fentiek alapján az általunk alkalmazott sütik típusai:

 1. Az oldal működéséhez szükséges sütik (Alapvető cookie-k):

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”): ezek olyan munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.

 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”): a videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek) tárolására használjuk. Ezek a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.

 • közösségi tartalommegosztó sütik: lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a sütik törlődnek, amikor a felhasználó „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt.

2. „Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik (Funkcionális cookie-k):

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

 • Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik: amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklámok megjelenítéséhez.

 • Saját látogatáselemzők: a látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes webnavigációs kérdéseket. Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak.

3. Teljesítmény méréshez szükséges sütik (Teljesítménycookie-k):

Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében a Smart54 nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen a jelen honlapon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Kérjük figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza.

 4. „Remarketing” sütik (Hirdetési cookie-k):

A Smart54 a látogatószám növelése céljából a Google AdWords, a Criteo és a Facebook Pixel hirdetési célú szolgáltatását (úgynevezett remarketing sütiket) használja. Ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára. A Google AdWords a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók számára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét a Facebook és a Google fiókodban szabályozhatod és állíthatod be.

Az adatokat ezek a sütik személyhez nem kötik. A hirdetések megjelenítését az Ön további böngészési szokásainak függvényében a hirdetők végzi.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a honlapot a cookie használatában, az ronthatja a felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a felhasználóra személyre szabásra. A felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Smart54 cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a honlapot, a felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Smart54 tudomást szerezzen arról, hogy a felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Smart54 letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Smart54 tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a honlapot, a Smart54 úgy tekinti, hogy a Felhasználó a honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a a www.allaboutcookies.org vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

A felhasználók a cookiekat az alábbi linkeken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https:www.aboutads.info/choices és https://www.youronlinechoices.eu.

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

Böngészők beállításai:

 • Internet Explorer Eszközök > Internet Opciók > Adatvédelem > Honlapok

 • Mozilla Firefox Eszközök > Opciók > Adatvédelem

 • Safari Módosítások > Beállítások > Adatvédelem

 • Google Chrome: Beállítások > Összetett beállítások mutatása... > Adatvédelem > Tartalmak beállítás…Preferenciák terület > Speciális > Cookie

3. Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

Az adatkezelő

Az 1. pontban meghatározott adataid adatkezelője a Videophone Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 03-09101555; székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 48.), melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

Videophone Kft.
Cégjegyzékszám: 03-09101555
Adószám: 11022231-02-03
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 48.
Képviselője: Kocsis Imre
E-mail cím: info@smart54.hu
Telefonszám: 76/459275

A Smart54 részéről adataidhoz a Smart54 munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

Adatfeldolgozók

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve

Címe

Tevékenység

UNAS Online Kft

H-9400 Sopron, Kőszegi út 14

Webhosting szolgáltató

Facebook, Inc. (USA)

Palo Alto, California, USA

Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

GOOGLE LLC (

USA - Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043)

Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google LLC és tagvállalatai és a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

4. Ki a Videophone adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

Kocsis Imre

Elérhetőségei:

 • e-mail címe: vpsz48@gmail.com

 • postacíme: 6100 Kiskunfélegyháza,Szegedi út 48.

5. Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?

Személyes adataid a fenti adatfeldolgozókon kívül az alábbi címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerződések alapján:

 

Adatfeldolgozó neve

Címe

Tevékenység

Video-Phone Kft

6100 Kiskunfélegyháza,Szegedi út 28.

Műszaki kereskedés.

Termék javító Szervizek

Szervizlista szerint

Meghibásodott Termékek javítása

 

 Az adattovábbítás fenti címzettjei a nekik továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőknek minősülnek.

6. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

a. Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.

b. Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.

c. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.

d. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e. Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.

Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.

f. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

g. Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a Smart54-el szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

h. Tiltakozási jog:

 • Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

 • A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhatsz.

 Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább.

 7. Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?

 Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

 A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

7.1. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

A személyes adatokat földi szervereken tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A Smart54 valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

7.2. Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

A mentési adathordozókat megbízhatóan zárt helyiségben, minimum 30 perces tűzállóságú tárolószekrényben tároljuk.

8. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

9. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.smart54.hu weboldalon és e-mailben, illetve a honlapon értesítünk a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.